top of page
บทความดีๆ
งานเขียนของโค้ชหยด
ผู้เขียน

โค้ชหยด หยดพิรุฬ  ไทยเกิด

Certified Life Coaching : ผู้เชียวชาญการใช้ศาสตร์การโค้ชชิ่งเพื่อปลดล็อคศักยภาพด้านต่างๆ ของชีวิต

ได้รับวุฒิบัตรจาก The Coaching Clinic Training Programof corporate Coach U,.UK

ได้การรับรองจากสหพันธ์การโค้ชระหว่างประเทศ (ICF)

Certified Passion Test Facilitator : กระบวนกรผู้นำกระบวนการค้นหาแพสชั่น สิ่งที่รักและหลงใหล ค้นหาเป้าหมายในชีวิต(Life Purpose) ได้รับการรองรับจากสถาบัน Passion Test

Unlock Family and Child Facilitator : กระบวนกรผู้ออกแบบกิจกรรมและดำเนินกิจกรรม เพื่อค้นหาและปลดล็อคศักยภาพเด็กและครอบครัว

Nature Art Therapy Expert : ผู้เชียวชาญการใช้ศิลปะและธรรมชาติบำบัด (Art Therapy) รวมทั้งการเคลื่อนไหวด้วยศาสตร์ยูริธมี

เพื่อการเยียวยา ปรับสมดุลชีวิต และเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในชีวิต

NLP Expert : ผู้เชียวชาญการใช้ศาสตร์จิตใต้สำนึก (NLP:Neuro-Linguistic Programming) เพื่อปลดล็อคศักยภาพด้านต่างๆ ของชีวืต

Mind Mapping and Sketchnote Process Leader : ผู้เชียวชาญการใช้กระบวนการการคิดเป็นภาพ เพื่อจับประเด็นและสร้างภาพจำในสมอง

Writing/Trainer : นักเขียนและวิทยากรอิสระ

bottom of page